نمونه سوال فیزیک دهم (10) :: نوبت اول 95 | با جواب و پاسخ تشریحی / nemonesoal fizik dahom  

درخواست حذف این مطلب
نمونه سوال فیزیک دهم (10) :: نوبت اول 95 | با جواب و پاسخ تشریحی کامل / nemonesoal fizik dahom پاسخ تمرینات کتاب و فعالیت ها و خودآزمایی های کتاب فیزیک دهم نمونه سوال پایه دهم درس فیزیک نمونه سوال امتحانی نوبت اول فیزیک دهم متوسطه توضیحات کتاب درسی فیزیک دهم: کتاب فیزیک ۱ دهم ، پایه اول دبیرستان / متوسطه ، نظام آموزشی جدید و قدیم لینک نمونه سوالات: با حجم 3 مگابایت (pdf) لینک کمکی برای این فایل: با حجم 3 مگابایت (لینک کمکی) شما میتوانید این نمونه سوالات را در کانا

ادامه مطلب  

1216385 نقشه خوانی 1 1 1 جاوری مجید  

درخواست حذف این مطلب
نیمسال دوم 94-95 + پاسخنامه ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه تابستان 94 ... فایل 1تابستان 94 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 93-92 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه تستی ... فایل 1 نمایش فایل 1 ... فایل 2 نمایش فایل 2تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی ... فایل 1 نمایش فایل 1 ... فایل 2 نمایش فایل 2نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه

ادامه مطلب  

1216006 نقشه برداری 1 2 1 گنجعلی جعفر  

درخواست حذف این مطلب
نیمسال دوم 94-95 + پاسخنامه ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 91-90 رشته ... ی معماری ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 93-92 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 93-9

ادامه مطلب  

1214035 مدیریت مالی 2 1 3 0 آرش نیا نسیم  

درخواست حذف این مطلب
نیمسال دوم 94-95 + پاسخنامه ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه تشریحی تابستان 94 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه تابستان 94 ... فایل 1تابستان 94 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه تشریحی نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه تشریحی نیمسال دوم 93-92 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 93-92 ... فایل 1 نمای

ادامه مطلب  

1218123 مدیریت رفتارسازمانی 1 3 0 براهیمی زهرا  

درخواست حذف این مطلب
نیمسال دوم 94-95 + پاسخنامه ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 93-92 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 93-92 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 93-92 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تستی ... فایل 1 ... فایل 2 نمایش فایل 2نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه

ادامه مطلب  

1214106 مدیریت تولید 1 3 0 بصیری هادی  

درخواست حذف این مطلب
نیمسال دوم 94-95 + پاسخنامه ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال اول 95-94 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 95-94 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه تابستان 94 ... فایل 1تابستان 94 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال اول 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 93-92 ... فایل 1 نمایش فا

ادامه مطلب  

1214039 مبانی تنظیم بودجه 1 3 0 موحد نیا حبیب الله  

درخواست حذف این مطلب
یمسال دوم 94-95 + پاسخنامه ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال اول 95-94 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 95-94 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه تابستان 94 ... فایل 1تابستان 94 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 93-92 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 93-92 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 93-92 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال

ادامه مطلب  

1221034 مالیه عمومی (اقتصادبخش عمومی ) 1 3 0 منصف عبدالعلی  

درخواست حذف این مطلب
پاسخنامه نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال اول 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 91-90 سری جدید ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 91-90 سری جدید ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 93-92 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 93-92 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه تستی ... فایل 1 نمایش فا

ادامه مطلب  

1220079 اصول فقه 1 1 4 0 جعفریان مجید  

درخواست حذف این مطلب
نیمسال دوم 94-95 + پاسخنامه ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال اول 95-94 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 95-94 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال اول 95-94 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 95-94 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه تابستان 94 ... فایل 1تابستان 94 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال اول 91-90 ... فا

ادامه مطلب  

1220238 آیین دادرسی کیفری 1 2 0 ... اسکندری علیرضا  

درخواست حذف این مطلب
 پاسخنامه تابستان 94 ... فایل 1تابستان 94 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال اول 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال اول 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نما

ادامه مطلب  

1220234 آیین دادرسی مدنی 1 2 0 خدادادی خداداد  

درخواست حذف این مطلب
نیمسال دوم 94-95 + پاسخنامه ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال اول 95-94 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 95-94 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال اول 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال اول 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 91-90 رشته حقوق ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 91-90 رشته حقوق ... فایل 1

ادامه مطلب  

1220145 آشنایی باتاریخ وروشهای تفسیرقرآن 1 2 0 خطاط بتول  

درخواست حذف این مطلب
نیمسال دوم 94-95 + پاسخنامه ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 95-94 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه تابستان 94 ... فایل 1تابستان 94 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 94-93 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال اول 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال اول 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 91-90 ... فایل 1 نمایش فایل 1پاسخنامه نیمسال دوم 93-92 ... فایل 1 نمایش فایل 1نیمسال دوم 93-92 ... فایل 1 نمایش

ادامه مطلب  

کمک به فقرا بهتر از همدردی با آنها(روزه)  

درخواست حذف این مطلب
آیا به جای اینکه یک ماه در سال را روزه ب ... ریم تا درک کنیم فقرا و مستمندان در طول سال چه سختی را تحمل میکنند, بهتر نبود که یک ماه از سال را به فقیران و مستمندان کمک می کردیم؟ آیا به جای اینکه یک ماه در سال را روزه ب ... ریم تا درک کنیم فقرا و مستمندان در طول سال چه سختی را تحمل میکنند, بهتر نبود که یک ماه از سال را به فقیران و مستمندان کمک می کردیم؟ تا فقرا هم برای یک ماه طعم بی نیازی را بچشند؟ اینکه ما درک کنیم که فقیران و مستمندان چه سختی را تحمل می

ادامه مطلب  

عید غدیر (دوست من دوستدار علی علیه السلام !)  

درخواست حذف این مطلب
دوست من دوستدار علی علیه السلام ! سلام بر تو و آنکه دوست می داری! می دانی که همه جا سخن از علی علیه السلام است. این روزها از نام مولایمان حیدر کراربر در و دیوار نوشته و گفتار بسیار می بینی. آری.... نامی آشنا که از هر نامی با آن آشناتری؛ چندان که شاید به یاد آوردی که هنوزنمی توانستیم پدر و مادرمان را صدا بزنیم یا حتی اسم خود را درست تلفظ کنیم که این نام را شناختیم . چه می دانم؟ .... شاید نام خودت هم علی باشد؛ نامی که پدر از سر عشق به مولا بر تو گذاشته و چ

ادامه مطلب  

غسل میت  

درخواست حذف این مطلب
1389/11/18 15:36 شناسه مطلب: 25924 فلسفه غسل مس میت با سلام و عرض خسته نباشید گرچه که میدانم هر حکم پروردگار بر مبنای حکمتی است و بی حکمت و دلیل نیست اما دلم میخواست از فلسفه غسل مس میت بیشتر بدانم. چرا باید پس از لمس میت غسل مس میت انجام داد و بدون آن نمیشود ... های یومیه بعدی را خواند.و اگر غسل مس میت برشخصی واجب شد اما تا زمان ... بعدی امکان غسل برای او فراهم نشود وشخص هم ... خود را نخوانده باشد چه حکمی دارد؟ پرسش: فلسفه غسل مس میت شرح : 1- گرچه که می دانم هر حک

ادامه مطلب  

... پرسش و پاسخ مالیاتی  

درخواست حذف این مطلب
پرسش و پاسخ مالیاتی پرسش و پاسخ مالیاتیقسمت ۱ منظور از وراث طبقه دوم و طبقه سوم چه ... انی است ؟ وراث طبقه دوم عبارتند از اجداد برادر خواهر و اولاد آنها وراث طبقه سوم عبارتند از عمو ... ... ... و اولاد آنها باشد ضرائب مالیاتی یعنی چه ؟ ضرائب مالیاتی ارقام مشخصه ای هستند که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول دسته بندی اقتصاد فرمت فایل doc حجم فایل 37 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 41 پرسش و پاسخ مالیاتی   پرسش و پاسخ مالیا

ادامه مطلب  

قابل توجه افرادی که میگویند حضرت علی همراه عمربه ایران حمله ... دومردم یکتا پرست ایران را قتل عام ... د.  

درخواست حذف این مطلب
حضرت علی را ... ی مجبور به این جنگ نکرده بود ودین ... هم نباید با زور و لشکر کشی گسترش می یافت. پرسشگر گرامی با سلام و احترام و سپاس از ارتباط با بندهدر ... جنگ به منظور کشور گشایی و قدرت گرایی جایز نیست. ... علی علیه السلام در این جنگ حضور نداشته اند و دلیلی وجود ندارد که ایشان اساسا با آغاز این جنگ ها موافق باشد. البته در حین جنگ ها و یا بعد از آن شرایط به گونه ای فراهم می شد که بدان جهت ... با خلفا همکاری می نمود. ( م ... و راهنمایی )همکاری ... در راستای مصال

ادامه مطلب  

پیک نوروزی | پیک بهاره 96 _بروز شده 29 اسفند 95  

درخواست حذف این مطلب
پیک نوروزی سال 96 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم - downpeyk https://sites.google.com/site/downpeyk/--96 - translate this page پیک نوروزی سال 96 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم (بزودی پاسخنامه های پیک های سال 96 هم در سایت قرار میدهیم). برای مشاهپیک نوروزی ۹۶ ششم ابت کلیک کنید پیک نوروزی ۹۶ پنجم ابت کلیک کنید پیک نوروزی ۹۶ چهارم ابت کلیک کنید پیک نوروزی ۹۶ سوم ابت کلیک کنید پیک نوروزی ۹۶ دوم ابت کلیک کنید پیک نوروزی ۹۶ اول ابت کلیک کنید پیک نوروزی ۹۶ پیش دبستانی کلیک کنید ده و این پیک های از

ادامه مطلب  

pasokh/be/soalat/5  

درخواست حذف این مطلب
بنام خدا پاسخ به سوالات قسمت پنجم سوال اول از خانم الهام ممنون که راهنمایی می کنید شاید یه ذره تند رفتم راستش چند وقته که سعی می کنم با روح حسن رجبی ارتباط برقرار کنم یک بار احضار کرده بودیم روح خوبی بود از طبقات بالای انرژی مادرم حالشو دید و گفت یک توده سفید پشت سر ما ایستاده خودم چند بار سعی ولی هنوز نمی توانم با ی ارتباط برقرار کنم. کتاب تقویت قدرت های مدیومی رو هم خوندم چند تا تمرین داده بود برای مدیوم شناسی ولی هنوز شروع ن ببخشید برای تمری

ادامه مطلب  

pasokh/soalat/rohi  

درخواست حذف این مطلب
پاسخ به سوالات بخش ششم سوال اول از آقای قدیمی قبلا هم این سئوال را در بخش نظرات مطرح و آن در مورد روز قیامت بود، همان روزی که در قرآن هم ذکر شده و در این روزبا دمیدن صور اسرافیل زندگی کل انسانهای موجود به پایان می رسد و منظومه شمسی و ستارگان متلاشی می شوند و با شیپور دوم تمامی مردگان روز قیامت و مردگان گذشته از زمان آدم تا به حال زنده میشوند و در صحنه م برای گرفتن نامه اعمال حاضر می شوند. مسئله اینجاست که آیا ارواح متعالی موجود در جهانهای سوم و

ادامه مطلب  

pasokh/be/soalat/ghesmateh8  

درخواست حذف این مطلب
پاسخ به سوالات قسمت هشتم سوال اول از خانم فرزانه با سلام. درمورد رفتن به قبرستان ....جدیدا صوتی شنیدم از الهی قمشه ای..که نیازی نیست سر مزار بروید.من توجیه شدم. ولی مادرم مدام میگه بریم پنج شنبه ها...واقعا رفتن ما بر سر قبور مفید است یا خواندن قران و دادن خیرات کفایت میکند؟!چون واقعا بعضی مواقع ....فرصت نیست که به قبرستان برویم.از طرفی مادرم میگه بهزاد ناراحت میشه ما نریم این هفته ......منم مجبور میشم برم ....دوست دارم راهنمایی بفرمایید....وتشکر و سپاس

ادامه مطلب  

porseshopasohk  

درخواست حذف این مطلب
بنام خدا پاسخ به سوالات قسمت هفتم سوال اول: از خانم رضائیان سلام من ٢٧سالمه حدودا یک سال پیش من برای چند دقیقه روحم از بدن جدا شد و این اتفاق وقتی افتاد که من صبح توی رخت خواب بودم من احساس خیلی خوبی داشتم و احساس سبکی می میخوام بدونم من میتونم مدیوم باشم یا نه. من بغضی اوقات حس میکنم ی کنارمه و نگاهم میکنه اما فقط حسش میکنم. پاسخ: همه انسانها به سبب آنکه اص ا روح هستند پس دارای قدرت مدیومی میباشند پس شما میتوانید با بهره مندی از دانش و علوم روحی

ادامه مطلب  

قضا و قدر چیست  

درخواست حذف این مطلب
معنای قضا و قدر الهی چیست؟ قضا: یعنی حکم و قطع و حتمیت. در نظام آفرینش، موجودات مادی از چندین راه ممکن است به وجود بیایند، (مثلاً اگر به خانه شما از چند کوچه راه باشد، ورود به خانه شما از چند راه ممکن است) حال اگر از میان چندین راه ممکن، علل و اسباب پیدایش یکی از آن ها فراهم شد و تنها همان یکی تحقق یافت، این مرحله از تحقق را قضا می نامند.قدر: یعنی اندازه و اندازه گیری و تعیین حدّ و حدود چیزی و در اصطلاح به این معنا است که خداوند برای هر چیزی اندازه

ادامه مطلب  

اشاره قرآن به تلاش به انحراف کشاندن انسان به پست ترین شکل ممکن  

درخواست حذف این مطلب
به نام خدای مهدی عج گفت بى‏ گمان از میان بندگانت نصیبى معین [براى خود] برخواهم گرفتو آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و دراز خواهم کرد و وادارشان مى ‏کنم تا گوشهاى چها ایان را شکاف دهند و وادارشان مى ‏کنم تا آفریده خدا را دگرگون سازند.لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِکَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا ۱۱۸وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّیَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتِّکُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَ

ادامه مطلب  

اشاره قرآن به تلاش در به انحراف کشاندن انسان به پست ترین شکل ممکن  

درخواست حذف این مطلب
به نام خدای مهدی عج گفت بى‏ گمان از میان بندگانت نصیبى معین [براى خود] برخواهم گرفتو آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و دراز خواهم کرد و وادارشان مى ‏کنم تا گوشهاى چها ایان را شکاف دهند و وادارشان مى ‏کنم تا آفریده خدا را دگرگون سازند.لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِکَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا ۱۱۸وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّیَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتِّکُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَ

ادامه مطلب  

پاسخ به سوالات روحی / قسمت نهم  

درخواست حذف این مطلب
پاسخ به سوالات قسمت نهم سوال اول: از آقای آرش آیا این درست هست که در جزیره ها ارواح بیشتر هست؟من خودم سالها جزیره ی کیش زندگی می و چندیدن بار تجربهه ی حضور نیروهای ی عجیب رو داشتم که در یک مورد به شدت خشن هم بودند که بعدا فهمیدم که بسیاری از نان جزیره تجربه های مشابه دارند و ارواح رو دیدند و یا حس می کنند. بعدا از فردی شنیدم که مناطقی که با آب احاظه شدند توان سفر روح رو کاهش میدن.  پاسخ: معمولا اینگونه اعتقادات بخاطر آن فضای رمزآلود و دنج و تی ا

ادامه مطلب  

پاسخ به سوالات روحی / قسمت نهم  

درخواست حذف این مطلب
پاسخ به سوالات قسمت نهم سوال اول: از آقای آرش آیا این درست هست که در جزیره ها ارواح بیشتر هست؟من خودم سالها جزیره ی کیش زندگی می و چندیدن بار تجربه حضور نیروهای عجیب رو داشتم که در یک مورد به شدت خشن هم بودند که بعدا فهمیدم که بسیاری از نان جزیره تجربه های مشابه دارند و ارواح رو دیدند و یا حس می کنند. بعدا از فردی شنیدم که مناطقی که با آب احاظه شدند توان سفر روح رو کاهش میدن.  پاسخ: معمولا اینگونه اعتقادات بخاطر آن فضای رمزآلود و دنج و تی است ک

ادامه مطلب  

پاسخ به سوالات روحی / قسمت دهم  

درخواست حذف این مطلب
پاسخ به سوالات قسمت دهم فرامرز ملاحسین تهرانی سوال اول: از خانم نادری سلام من تا دوسال پیش خیلی چیز ها رو میتونستم حس کنم مثلا میدیدم ک در اینده ی جایی وایسادم یا دارم ی کاری انجام میدم مثلا سوالای امتحانا رو میفهمیدم میدونستم ی معلم میپرسه یا ن وقتی ی نفر میخواست بهم دروغ بگه از قبلش میفهمیدم و سریع توی ذهنم میتونستم بفهمم اصل موضوع چی بوده ولی الان ن خیلی خیلی کم تر شده میخواستم بپرسم برای اینکه دوباره این حسم برگرده باید چی کار کنم خواهش م

ادامه مطلب  

پاسخ به سوالات / قسمت دوازدهم  

درخواست حذف این مطلب
پاسخ به سئوالات/12 قسمت دوازدهم فرامرز ملاحسین تهرانی سوال اول: از خانم زهرا نوری در رابطه با جلسات احضار ارواح جناب زاده سوال داشتم به چه طریقی می شود این هماهنگی را ایجاد کرد ممنون میشم سوال منو جواب بدین. پاسخ: ایشان اصلا چه در گذشته و چه در زمان حال کلاسهای تماس یا احضار ارواح نداشتند. بلکه در همان سال ها کلاسهای علوم روحی را دایر کرده بودند که به صورت تئوریک به مباحث این علم برای شاگردانشان میپرداختند. اما در حال حاضر هم به علت بالا رفتن س

ادامه مطلب  

pasokh/be/soalat/12  

درخواست حذف این مطلب
پاسخ به سئوالات قسمت دوازدهم فرامرز ملاحسین تهرانی سوال اول: از خانم زهرا نوری در رابطه با جلسات احضار ارواح جناب زاده سوال داشتم به چه طریقی می شود این هماهنگی را ایجاد کرد ممنون میشم سوال منو جواب بدین. پاسخ: ایشان اصلا چه در گذشته و چه در زمان حال کلاسهای تماس یا احضار ارواح نداشتند. بلکه در همان سال ها کلاسهای علوم روحی را دایر کرده بودند که به صورت تئوریک به مباحث این علم برای شاگردانشان میپرداختند. اما در حال حاضر هم به علت بالا رفتن سن

ادامه مطلب