اسماء الحسنی_اسماء الهی_ذکرهای مفید  

درخواست حذف این مطلب
gameover.blog.ir برای هر حاجتی, اسماء الحسنی مخصوص آن را بخوانید تا حاجت روا شوید اَلْمَلِکْ: از خاصیت های این نام دوام ملک و قدرت است برای ی که هر روز 90 مرتبه بر ذکر «یا مَلِک» مداومت نماید. سپس خدا او را از مردم بی نیاز می کند و در دنیا و آ ت آقا و سرور قرار می دهد. اَلْقُدّوُسْ: اگر ی در میان جمع 170 بار این نام را ذکر کند درون او از پستی ها و دنائت ها پاک می شود. اَلْسَّلامْ: در این نام شفای بیماران و سلامت از آفات و بیماری هاست وهر آن را 100 بار برای مریضی

ادامه مطلب