عاشقانه های بی پایان  

درخواست حذف این مطلب
دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم حسینم دوست دارم همه م دوست دارم نفسم دوست دارم عمرم دوست دارم زندگیم دوست دارم دارو ندارم دوست دارم وجودم دوست دارم قلبم دوست دارم جیگرم دوست دارم یکی یدونم دوست دارم دوردونم دوست دارم سی لپ قرمزی من دوست دارم ذوق و شوق من دوست دارم متحول من دوست دارم عشق اول و آ وهميشگی من دوست دارم صبورم دوست دارم مهربونم دوست دارم قلقلی من دوست دارم نفسم دوست دارم همسرکم دوست دارم عزیزکم دوست دار

ادامه مطلب  

671- چون که منو از دوست داشتنشون غمگین نمیکنن  

درخواست حذف این مطلب
من شما رو دوست ندارم. من نارنگی دوست دارم. راه رفتن زیر بارون و لییتیوم گوش دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. برگشتنِ به کتابا بعد از چند روز رها شونو دوست دارم. چای با عطر گل سرخ دوست دارم. خو دن تا ساعتِ ده و بیدار شدن تنهایی رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. چیزبرگر زغالی دوست دارم. ساعت شنی دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. سفر دوست دارم. گریه برای ا رو دوست دارم. خو دن دوست دارم. خو دن و هیچوقت پا نشدن دوست دارم. سگ ها و گربه ها رو دوست دارم. من شما

ادامه مطلب  

701- چون که منو از دوست داشتنشون غمگین نمیکنن  

درخواست حذف این مطلب
من شما رو دوست ندارم. من نارنگی دوست دارم. راه رفتن زیر بارون و لییتیوم گوش دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. برگشتنِ به کتابا بعد از چند روز رها شونو دوست دارم. چای با عطر گل سرخ دوست دارم. خو دن تا ساعتِ ده و بیدار شدن تنهایی رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. چیزبرگر زغالی دوست دارم. ساعت شنی دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. سفر دوست دارم. گریه برای ا رو دوست دارم. خو دن دوست دارم. خو دن و هیچوقت پا نشدن دوست دارم. سگ ها و گربه ها رو دوست دارم. من شما

ادامه مطلب  

ای گل رعنا  

درخواست حذف این مطلب
ترا ای عشق دوست مي دارم به یک دل نه صد دل دوست مي دارم ترا ای گل رعنایم دوست مي دارم به باغ گل های بوستانم دوست مي دارم ترا ای بهترین گلشنم دوست مي دارم به زیبایی شهد گل های گلستانم دوست مي دارم ترا ای معشوق محبوبم دوست مي دارم به عشق عاشقانه مان دوست مي دارم ترا ای زیباروی دوست مي دارم به زیبای گل رعنایت دوست مي دارم سروده سروش فرشیدی فر

ادامه مطلب  

دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
دروست دارم بشینم کج اتاق یا روی مبل جلو پنجره دراز بکشم و کتاب بخونم......دوست دارم وسط ظهر سرد پاییزی زیر نور آفتاب چرت بزنم.........دوست دارم با رفقایم همان هایی که از دوران دور و نزدیک هنوز دوستشان دارم دور آتش بنشینم و تا صبح خاطره بگویم..........دوست دارم صبح زود صبحانه بخورم و بعدش بخوابم......دوست دارم دسته جمعی فوتبال ببینم و تیمم ببرد........دوست دارم بنويسمدوست دارم ................................چرا هميشه کاری را نمي کنم که دوست دارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ادامه مطلب  

هنوزم دوستت دارم عشقم  

درخواست حذف این مطلب
 تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست مي دارمتو را به خاطر عطر نان گرمبرای برفی که آب مي شود دوست مي دارمتو را برای دوست داشتن دوست مي دارمتو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست مي دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارمبرای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریختلبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست مي دارمتو را به خاطر خاطره ها دوست مي دارمبرای پشت به آرزوهای محالبه خاطر نابودی توهم و خیال دوست مي دارمتو را برای دوست داشتن دوست مي دارمتو را

ادامه مطلب  

آذر  

درخواست حذف این مطلب
آذر شده و فقط بیست روز به آ ِ ترم مونده، ترمي که برای من تعطیلی محض بود، و یک عالمه پروژه و ارائه داره.امروز بالا ه رفتم مراسم مامانِ مهتاب و از اینجا به بعد ِ زندگیم، هر اتفاقی که بیافته خدا را شکر ميکنم چون مامان دارم. مامانی که خیلی حرصش دارم، خیلی حرصم داده و ميتوانست خیلی اتفاق ها نیافته اگه او این نبود، اما خدا رو شکر که هست. یه زمانی دوستام برام خیلی مهم بودن اما الان به این نتیجه رسیدم که خانىاده اولویت اوله، نه این خانواده، البته!!! در د

ادامه مطلب  

دوست دارم...  

درخواست حذف این مطلب
دوست دارم یکیو داشته باشم دوست دارم ی رو دوست داشته باشم دوست دارم اینقدر ضدحال نباشم دوست دارم اینقدر دروغ نگم دوست دارم یکم اوضاع بر وفق مرام باشه دوست دارم در حالی که مي بینیم، تو آغوشم خوابش ببره دوست دارم اگه همچین ی رو نداشته باشم، تنهای تنها باشم

ادامه مطلب  

دوست دارم تو را  

درخواست حذف این مطلب
تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست دارم... تو را بخاطر دوست داشتن دوست مي دارم، برای اشکی که خشک شد و هیچوقت نریخت. لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت تو را بخاطر خاطره ها، پشت به آرزوهای محال،نابودی توهم و خیال دوست مي دارم تو را برای دوست داشتن دوست مي دارم تو را به جای همه انی که ندیده ام دوست مي دارم تو را برای لبخند تلخ لحظه ها، پرواز شیرین خاطره ها دوست مي دارم تو را به اندازه همه انی که نخواهم دید دوست مي دارم اندازه قطرات باران ، اند

ادامه مطلب  

تو را دوست می دارم  

درخواست حذف این مطلب
تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست مي دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب مي شود دوست مي دارم تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست مي دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست مي دارم  تو را به جای همه نی که دوست نمي دارم دوست مي دارم.جز تو ، که مرا منع تواند کرد؟من خود،خویشتن را بساندک مي بینم.پ.ن:مي گویند دوست داشتن برتر از عشق است

ادامه مطلب  

من زخم کاری دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
تو هم خنجر بزن، من زخم کاری دوست دارمشبیه موزه هایم، یادگاری دوست دارمشکوه بیستون هستم که از تکرارها خسته امبیا فرهاد شو، من کنده کاری دوست دارمفقط لج مي کنی من عاشق این کارها هستمگلم من شاعرم ناسازگاری دوست دارمتو دعوت نیستی در خلوتم اما بیا گاهیبیا که ميهمان افتخاری دوست دارمتو مثل بهمنی آرامي و محجوب اما منشبیه منزوی، دیوانه واری دوست دارمتو خود را دوست داری، آینه این را به من گفت وبدان من آنچه را که دوست داری، دوست دارموحید پورداد

ادامه مطلب  

دوستت دارم  

درخواست حذف این مطلب
من تو را دوست دارم. من کنار تو بودن را با تمام بی تفاوتیهایت دوست دارم. من شبهای سکوت و پر از خی را، وسعت نگاهت را، نوازش دستانت را دوست دارم. من تو را تنها بخاطر خودت دوست دارم. اما تو.......... افسوس که هیچگاه نفهميدی که چقدر دوستت دارم......

ادامه مطلب  

از این که دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
از این که دوست دارم بیشتر بخونم بیشتر یاد بگیریم ، آرم بخونم تا بیشتر بفهمم خیلی خوشحال ميشم . دوست دارم بخونم بنويسم ، دوست دارم کمک کنم به تو دوست عزیز دوست دارم ، دوست دارم هر روز با دوست های جدید آشنا بشم مثلا تو ! خیلی دوست دادم راجب من انتقاد کنید بیا به خودم بگید راجب هر موضوعی ميخواد بگید بحث کنیم . خیلی دوست دارم هم خودمه هم خدارو هم تو رو قدر لحظه های پاییزی تون رو بدونید

ادامه مطلب  

دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
دشمنام رو دوست دارم چون در بدترین لحظه ها فقط اونان که مهربونن خواب رو دوست دارم فقط تو اون ح همه اطرافیانم مهربونن مریضی و بیمارستان رو دوست دارم چون پرستار ها مهربون ميشن و در نهایت لحظه مرگ و بعد از مرگ رو دوست دارم چون کل دنیا مهربونن چون خدا مهربون ميشه چون همه اشک ميریزن و شاید چون هوا هم ابریه آقای ربات - دوست دارم.

ادامه مطلب  

تو را دوست دارم......  

درخواست حذف این مطلب
من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب ها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم، تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامي صميمي تر از غم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما تو را دوست دارم، تو را دوست دارم

ادامه مطلب  

دوست می داشتم  

درخواست حذف این مطلب
من دلم را که مي­تپد با تو ـ گرچه گمراه ـ دوست مي­ دارم با تو معدود خنده­هایم را ـ گرچه کوتاه ـ دوست مي­ دارم چشم خود را که دیده بود تو را، دست خود را که چیده بود تو را پای خود را که مدتی شده بود با تو همراه، دوست مي ­دارم هر ی را که دارد از تو نشان، همه را فارغ از زمان و مکان مثل ع عروسی­ات که در آن، شده­ای ماه دوست مي ­دارم غصه را در پیِ رميدن تو، گریه را د سِ ندیدن تو لحظه­ای را که بعد دیدن تو، مي­کشم آه دوست مي ­دارميادم آمد... غزل که مي­گفتم؛ دوست

ادامه مطلب  

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم  

درخواست حذف این مطلب
این شعر از پل الووار ترجمه احمد شاملو هستش که الان همسرم برایم ارسال د به احترام ایشون و به خاطر اینکه این شعر رو خیلی دوسش داره در این پست منتشر مي کنم. تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست مي دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب مي شود دوست مي دارم تو را برای دوست داشتن دوست مي دارم تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست مي دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نش

ادامه مطلب  

رویا پردازی  

درخواست حذف این مطلب
رویا پردازی دوست دارم..دوست دارم بروم در اعماق خیالم...در انجا تکاپو دارم..دارم پیشرفت مي کنم..دارم پیش مي روم..دارم ميجنگم...دارم سبز مي شوم..دارم جان ميگیرم...دارم ميدرخشم...دارم زیبا مي شوم..دارم دوست داشته مي شوم..آنجا وضعیت سفید من است...هرانچه ميخواهم مي شوم...بال و پر ميگیرم و پیشرفت مي کنم...دوست دارم به ستاره های اسمانی سفر کنم و در انجا قدرتش رادارم....من رویا و خیال را دوست دارم...خسته نمي شوم..هیچوقت و هیچوقت و هیچوقت.....اما رویا از من خسته مي ش

ادامه مطلب  

شانه هایت را برای گریه ... دوست دارم...  

درخواست حذف این مطلب
سر به روی شانه های مهربانت ميگذارم عقده دل مي گشاید گریه بی اختیارم از غم نا مردمي ها بغض ها در ... دارم شانه هایت را برای گریه ... دوست دارم شانه هایت را برای گریه ... دوست دارم بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم خالی از خودخواهی من برتر از آلایش تن من تو را بالاتر از تن برتر از من دوست دارم شانه هایت را برای گریه ... دوست دارم بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم عشق صدها چهره دارد عشق تو آینه داره عشق را در چهره آینه دیدن دوست دارم در خموشی چش

ادامه مطلب  

که حتی شوهرت را دوست دارد  

درخواست حذف این مطلب
تو را با چشم گیرا دوست دارمتو را در دشت و صحرا دوست دارمشبیه عشق ماهی ها به دریاتو را مانند دریا دوست دارمشدم مجنون تو از درد لیلاتو را چون درد لیلا دوست دارمبه من گویند ببینی خواب او رااز این رو خواب و رویا دوست دارمچنان از عشق تو دیوانه گشتمکه حتی شوهرت را دوست داردمحمدصادق رزمي

ادامه مطلب  

که حتی شوهرت را دوست دارد  

درخواست حذف این مطلب
تو را با چشم گیرا دوست دارمتو را در دشت و صحرا دوست دارمشبیه عشق ماهی ها به دریاتو را مانند دریا دوست دارمشدم مجنون تو از درد لیلاتو را چون درد لیلا دوست دارمبه من گویند ببینی خواب او رااز این رو خواب و رویا دوست دارمچنان از عشق تو دیوانه گشتمکه حتی شوهرت را دوست داردمحمدصادق رزمي

ادامه مطلب  

من یک دخترم  

درخواست حذف این مطلب
من یک دخترم .... بعضی وقتا دلم ميخواد توآسمون پرواز کنم مثل پرنده ها یا قاصدکا . .. دوست دارم شعر بخونم ، زیر بارون خیس بشم دوست دارم موهامو ببافم، انگشتامو لاک بزنم ، دوست دارم تموم روسری های رن ... دنیا را داشته باشم ... دوست دارم شهربازی برم ،پشمک و آبنبات چوبی بخورم ، شیطنت کنم دوست دارم زنده باشم زند ... کنم وصدای خنده هام دنیا راپرکنه

ادامه مطلب  

تو را که از خودم ای دوست,دوست تر دارم  

درخواست حذف این مطلب
به لطف چشم تو تا صبح بال و پر دارم هزار و یک غزل تازه زیر سر دارم زمان سرمه زدن پلک روی هم مگذار که از نگاه تو باید سیاهه بردارم گذشته دوره ی چشم سیاه ميدانم من از زبان غزل های نو خبر دارم ولی نگاه تو تصویر تازه ایست هنوز نميتوانم از آن دیده دست بردارم پر از قصیده پر از مثنوی پر از غزل است که از مشاعره با چشم تو حذر دارم نه مثل خواجه سمرقند در بساط من است نه مثل شیخ برای تو سیم و زر دارم نشسته ام که ببینم تو را در آیینه تو را که از خودم ای دوست,دوست ت

ادامه مطلب  

تو را به هر زبانی دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
تو را به زبان اسپانیایی دوست دارمدر هوس دیوانه وار ... فلامينکودر عطش وحشی ... تانگوتو را به زبان یونانی دوست دارمغمناک ، ظریف و زیبادر نقش و نگار لباس های ... سیرتاکیدر تکان آرام شانه هاتو را به زبان ایتالیایی دوست دارمدر اُپرای «عروسی فیگارو» موتسارتدر اُپرای «کارمن» بیزهدر اُپرای «آیدای» وِردیتو را به زبان تُرکی دوست دارمدر ... جن ... و یاللیدر ... تأثر بران ... ز واغزالیتو را به هر زبانی دوست دارمدر هر نُت موسیقیدر هر سطری که مي نویسمدر هر ترانه

ادامه مطلب  

تولد خانوووووومم  

درخواست حذف این مطلب
عزیییز دلم بهترینم خانومم تاج سرم تولدت مبارک به دنیا امدنت مبارک به دنیای کوچیک من اومدنت مبارک ممنونم از خدا که فرشته ای مثل تو رو به من داده ممنونم که دنیای من شدی دنیامو زیبا کردی ازت به خاطر همه ی خاطرات خوبی که برام ساختی ممنونم به خاطر اینکه بهم یاد دادی زند ... کنم برای خودم برای دلم برای تو .... تولدت بارها و بارها مبارک بهترینم یه متنی هم هست که ميدونی من عاشقشم چند سال پیش...تولدت برات ت ... ت ... تو را به جای همه ... انی که نشناخته ام دوست مي

ادامه مطلب  

دوستت دارم  

درخواست حذف این مطلب
دوستت دارمنوری که از درون تو مي درخشدو راهم را روشن مي کندتاریکی ابرهایت را دوست دارمکه در ستایش روشنی مي باریرودخانه هایت راکه به سنگ ریزه و خارهایم سلاممي کننددریایت را دوست دارمکه فقط برای غرق ... من آفریدیو این ساعت ... ج را دوست دارمکه دو روز است خو ... ده است که تو را بیش تر ببینمشمس لنگرودی

ادامه مطلب  

انتظار عاشقانه  

درخواست حذف این مطلب
تو مي دانیشب ها از خواب پ ودنبال تو گشتن یعنی چی ؟نه ، نمي دانی بی قراری روز را هم نمي دانیمن اما این بلا را دوست دارمکه آوار خی بر سرم باشددوست دارمخودم را در این آواره ات ببینم نبودنت را ولی دوست ندارم این دیگر خارج از توان من است رنج های دنیا رابه یک لبخندت مي م این تسخیر فناناپذیر را دوست دارم همين که بدانم مي آییلبا س هام را عوض مي کنم  به خودم عطر مي زنمآماده و منتظرجلو در مي ایستمو به انتهای خیابان نگاه مي کنمانتظارت را دوست دارمگفتم ک

ادامه مطلب  

اینگونه تو را دوست دارم ...  

درخواست حذف این مطلب
در آ ین نامه ات از من پرسیده بودیکه چه سان تو را دوست دارم؟عزیزکم، همچون بهارکه آسمان کبود را دوست داردهمچون پروانه ای در دل کویریا زنبوری کوچک در عمق جنگلکه به گل سرخی دل داده استو به آن شهد شیرین اشآری، من اینگونه تو را دوست دارمهمچون برفی بر بلندای کوهیا چشمه ای روان در دل جنگلکه تراوش ماهتاب را دوست داردعزیزکمآنگونه که خودت را دوست داریآنگونه که خودم را دوست دارمهمانگونه دوستت دارم ..." شیرکو بی " [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...

ادامه مطلب  

آهنگ اینقدر تو رو دوست دارم(امین رستمی)  

درخواست حذف این مطلب
بخشی از این آهنگ:اینقدر تو رو دوست دارم که هیچ ی ی رو اینجوری دوست ندارهاینقدر برات ميميرم قد یه دنیا خوبی قد هزارتا ستارهبی تو دلم ميگیره وقتی تنها ميشم کارم انتظارهاینقدر تو رو دوست دارم که هیچ ی ی رو اینجوری دوست ندارهوقتی نگاهم ميکنی قشنگیاتو دوست دارمح معصوم چشات رنگ نگاتو دوست دارموقتی صداتو ميشنوم دلم برات پر ميزنهترس یه روز ندیدنت غم بزرگ قلبمهاینقدر تو رو دوست دارم،اینقدر تو رو دوست دارم[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

تنهایی  

درخواست حذف این مطلب
تنهایی.. تنهایی خود را مقدس مي دارم... تا زمانی که چیزی مقدس تر از آن نیافتم در تنهایی خود مي مانم... روزگاری در گوشه ای از دفترم نوشته بودم.... تنهایی را دوست دارم چون بی وفا نیست تنهایی را دوست دارم چون تجربه اش کرده ام تنهایی را دوست دارم چون عشق دروغین در آن نیست تنهایی را دوست دارم چون در خلوت و تنهاییم .. در انتظار خواهم گریست و هیچ اشکهایم را نميبیند.. جز او که همه م هست ..... او ....خدا ميباشد و بس... آری خداااااااااااااااااااااااااا

ادامه مطلب  

قلقلک- غلغلک  

درخواست حذف این مطلب
دوست دارم بنويسم فقط دوست دارم بنويسم یعنی حس نوشتن درونم مي جوشد اما وقتی نمي دانی از چه مي خواهی بنویسی یا حتی چه چیز را و در چه قالب دوست داری بنویسی بیشتر ... ج ميزنی در بین آدمهای اطرافت   ذهنم پر است از تحلیل وقایع روزانه ممتد  اما باز هم دوست دارم بنويسم از چیزی که نمي دانم چیست  نوشتن آرامم مي کند مگر نا آرامم ؟ نوشتن پراست از حس های خوب حس رهایی حس آرامش  مگر دربندم؟  نوشتن مورفین است و تجربه خو ... به اعم

ادامه مطلب  

دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
دوست دارم که بی خبر باشم( خبری را که مایه رنج استنشنیدین ز سمع اولی تر)دوست دارم که بی هنر باشم( هنری را که مثل یک ترکشجز شکنجه نشد مرا عایدبی هنر بودنست اولی تر)دوست دارم که آه هرچه که هستبار خاطر مرا دگر نشودمشعل پر ز دود آگاهیمایه رنجش بصر نشود

ادامه مطلب  

447_  

درخواست حذف این مطلب
چقدر بده ارزش آدمها رو بر اساس کارکردشون سنجید!پدرم را دوست دارم چون برایم پول مي آورد.مادرم را دوست دارم چون برایم غذا ميپزد و ... فلان رو دوست دارم چون برایم چنین ميکند...اگرهم کاری برایمان  نکرد نه احترامي هست نه دوست داشتنی.

ادامه مطلب  

من من تو رو دوست دارم تو تو اونو دوست داری اون اون منو دوست داره  

درخواست حذف این مطلب
من من تو رو دوست دارم تو تو اونو دوست داری اون اون منو دوست داره ....مگه نه؟ من تو رو دوست دارم خیلی حالا بگو تو چطور تو هم منو دوست داری اره یا نه بگو.. من عاشقتم بیقرارتم بگو تو چطور یادته به من مي گفتی تو م م رازم هستی؟ ميدونم تو اونو دوست داری اون هم منو.....جیکار ميشه کرد تا دنیا دنیاست همينجوری بود تا دنیا...

ادامه مطلب  

خیلی دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
راستش دوست دارم مثل گذشته کتاب بخونمو مثل گذشته بنويسم زندگیم را و لیکن نه حوصلهخوندن کتاب دارم و نه حال نوشتن شعر و فلسفه ادامه مطلب

ادامه مطلب  

تو را من چه دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
#تو_را_من_چه_دوست_دارمتو را دوست دارم!تو را من چه دوست دارمتو که بوی عطر نعناهای تازه نیشابور مي دهداین حریر گیسوان سیاه و سپید زندگیتچه خوب مي شناسم من آواز کبوتران بی قرار دامنت راوقتی فوج به فوج مي آورند خبر باران بهاران را به کوهها... دارمت دوست، ای دوستِ دوستی هایم!رفیق تازگی یاسهاآشنای بوته بوته ستارگان در دور دستهای عاشقینمي دانیچه صميمي هستی برای این «من» بی «تو»دوست دارم تو را،تو که برای قمری های شعرهایممي پاشی هر روز، هزاران هزار م

ادامه مطلب  

من از عهد آدم تو را دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
چقدر مندیدنت را دوست دارمدر خوابدر غروبدر هميشه یِ هرجاهرجایی که بتوان تو را دید ، صدا کرد و از انعکاس نامَت کیف کردچه قدر مندیدنِ تو را دوست دارم !#افشین_صالحی

ادامه مطلب  

دنیای وارونه  

درخواست حذف این مطلب
این پست رو تا ا بخونید امروز یه دوستی برام فرستاده که دلم نیومد اینجا آپش نکنم ------------------------- سیگار های بهمنش را دوست دارمبوی بد پیراهنش را دوست دارمگفتند دیوانه! شنیدی زن گرفته؟دیوانه ام ، حتی زنش را دوست دارم!

ادامه مطلب  

ملخ  

درخواست حذف این مطلب
خطر مي کنم و مي گویم دوستت دارم هویج را دوست دارم خیار را هم دوست دارم ماست را هم دوست دارم من دوست دارم دوست داشته باشم خطرهای احتمالی را؛ اینجا همه یا عاشقند و یا معشوق. ای پروانه، بال و پرت را من نسوزانده ام بس کن! این همه آدمِ بیکار داریم؛ توصیه مي کنم ملخ بکُشیم همين.

ادامه مطلب  

دوست دارم!  

درخواست حذف این مطلب
ميخوام یه تحریفی تو چالش 13 دلیل برای ادامه زندگی انجام بدم و بجاش؛چند دلیل بخاطر دوست داشتن خودم بنويسم دوست داشتن خودمون ..چیزی که هممون بهش احتیاج داریم؛ حتی قبل از فکر برای ادامه زندگی و من این روز ها بیشتر احتیاج دارم بهش..آخه احساس بی فایده بودن بدی دارم این روزا 1)خودمو دوست دارم چون ميدونم خدا هم منو دوست داره!واقعا این حس رو دارم...انقد دوستم داره که حتی وقتی دارم یه خطایی مرتکب ميشم به یه نحوی حالمو ميگیره که یعنی اوی بچه.. پاتو درست بذا

ادامه مطلب  

صد و نود و چهار  

درخواست حذف این مطلب
چرا انقد ادل دوست دارم ؟ چون آهنگاش خیلی آ ... تیک هست یا به آ ... تیک نزدیکه . نميدونم کودوم چون هیچ علمشو ندارم . ولی من آ ... تیک دوست دارم و در مورد خواننده های دیگه هم وقتی بدونم ورژن آ ... تیک هم داره آهنگاشون اون رو گوش ميدم . از این صداهای بی واسطه ی افکت و زلم زیبوی سازای مختلف دوست دارم .

ادامه مطلب  

من تو رو دوست دارم تو اونو دوست داری اون منو دوست داره  

درخواست حذف این مطلب
توی این دنیا اگر من یکی رو دوست دارم اون یکی دیگه رو دوست داره که اون یکی منو دوست داره اما من اون یکی رو دوست ندارم این ح همينجوری دست به دست مي چرخه و باعث ميشه که تنوع در زندگی باشه بعضی وقتها ادم ميگه اونو من دوست دارم خیلی زیاد پس چرا اون منو نميخواد و اونی رو  ميخواد که اون  منو  ميخواد  ولی من از اون خوشم نمياد  عجیبه یعنی به  شکل  دماغ ادمها  بستگی  داره  این  همه  انتخاب چهره ها و دوست داشتن ها یا  حتی  دو

ادامه مطلب  

آقا اجازه ...  

درخواست حذف این مطلب
خانم اجازه! من شما را دوست دارمآن چشمهای آشنا را دوست دارممثل گلی لبخندتان آرامبخش استلبخند ناب و باصفا را دوست دارمجز دوستی و راستی در چهره ات نیستآیینه های بی ریا را دوست دارمبادم که با پاییز موهایت رفیقمزلف پریشان و رها را دوست دارمفرقی ندارد خوب یا بد، هر چه باشدبا تو تمام قصه ها را دوست دارمزندیق بودم چشمهایت مومنم کردبعد از تو من حتی خدا را دوست دارم ..." محمود صادقی " [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دوست دارم...  

درخواست حذف این مطلب
عشق همين خنده های توست... همين دوستت دارم گفتن هایت... وقتی دیوانه وارفریادميزنی دوست دارم و... ميخندی... بلندتربگو... آنقدربلندکه تمام اهل زمين ... دوست دارم های بلندتت رابشنوند وبدانندمامال هم شدیم... بلندتربگو... تادلم باورکندتمام ارزوهایم رنگ حقیقت به خودگرفته اند... آرزوی دست نیافتنیم.... این روزهاکه دست یافتنی شدی باتمام مجودفریادبزن دوست دااااااارم... تادلم باتمام احساسش ... کند منم دوست داااااارم...

ادامه مطلب  

برشی از یک کتاب  

درخواست حذف این مطلب
-به من بگو ببینم او را چگونه دوست داری؟ +نلی، این چه سؤال احمقانه ایست؟ همان طوری که دیگران همدیگر را دوست دارند. -نه، این جواب قانع کننده ای نبود. جواب حس ... بده . +من زمين زیر پاهای او و هوایی که استنشاق مي کند را دوست دارم. هر چیز را که دست مي زند و هر سخنی را که بر زبان مي آورد دوست دارم. نگاه هایش را، تمام حرکاتش را و خودش را هر طور که هست و همان طور که هست تمام و کمال دوست دارم. حالا این دلیل کافی است یا نه؟

ادامه مطلب  

روز هایی هستند که هر ماه باید به یادشان جشن گرفت...  

درخواست حذف این مطلب
تو را دوست دارم چون دیوان ... هایت مثل من است.... تو را دوست دارم چون نصف ... کوهستان را به چراغانی شهر ترجیح ميدهی... دوستت دارم به صد و ده دلیل... دوستت دارم که عاشق حروف مقطعه ای... .... بعضی دوست داشتن ها را نمي توان حتی به حرف دراورد چه برسد به کلمه... فقط در لفافه فریاد مي زنم، دوستت دارم نوکر گل پسر فاطمه.... +به بهانه چهارمين ماه گرد یکی شدنم با ماه زند ... ام... +پدیده؛ سیب ... ؛ کوه های بلند صاحب ا ... مان در دل شب....

ادامه مطلب  

خانه  

درخواست حذف این مطلب
در خانه ماندن و لولیدن را دوست دارم. نه کار مفیدی نه هیجانی نه حرکتی هیچی. هیچی هیچی. این بط ... رمزآلود را دوست دارم. گویی دارم پوچی این زند ... را در این زمانها بهتر درک ميکنم و از پوچ بودن لذت ميبرم. بر خلاف من خانم ابوریحان است. در خانه بند نميشود. بهانه مي ... رد و ... . ولی من مينشینم. نشستن و سکوت و در خود بودن را از همه چیز بیشتر دوست دارم.

ادامه مطلب  

ستاره96: تو را از دور دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
از دور تو را دوست دارمبی هیچ عطریآغوشیلمسیو یا حتی بوسه ایتنها دوستت دارماز دور...

ادامه مطلب  

خدا را دوست دارم ،  

درخواست حذف این مطلب
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه تلفنش هميشه آنتن مي دهدخدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه شماره اش هميشه در شبکه موجود استخدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچ وقت پیغام no response to نمي دهدخدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هرگز گوشی اش را خاموش نمي کندخدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچ وقت ویروسی نمي شود و هميشه سالم است...خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچوقت نیازی نیست براش buzz بدهمخدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه آهنگ حرف هاش هميشه من را آرام مي ک

ادامه مطلب  

واقعا قوی شدم!  

درخواست حذف این مطلب
واقعا قوی شدم! خیلی قوی شدم و خیلی صبورتر خیلی منطقی تر دارم یاد ميگیرم که احساساتم رو کنترل شده ج کنم!! این رو دوست دارم! بچه ها قوی تر شدم!! امشب حسش ! هر روز و شب حسش ميکنم! این قوی شدن رو دوست دارم! الان ميتونم به آسونی آدمها رو ول کنم اگه ببینم بی فایده ان یا ضرر دارن یا هرچی. دارم یاد ميگیرم احساستم رو کنترل شده ج کنم! دارم بزرگ ميشم! دارم قوی ميشم...

ادامه مطلب